文言雅韻·詩詞之美 軒轅休制律,虞舜罷彈琴。 尚錯...

風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友全唐詩

fēngzhōuzhōngzhěnshūhuáisānshíliùyùnfèngchéngnánqīnyǒu
táng·
  • gāoyáng

xuānyuánxiūzhìshùndànqínshàngcuòxióngmíngguǎnyóushāngbànxīnshèngxiánmíngmiǎobìngniánqīnzhōuchángzhènpíngzǎojiàncānwénróngruòzhòngxuānjīnguóbēihánwàngqúnyúncǎnsuìyīnshuǐxiāngmáibáifēngàndiéqīngcéndōngyánzhàngméngméngzhìyínyíngfēiguǐdànluòxiāoqínxīngjìncáimènchóuláijìnshēngxiāngméishíxiāosēnhuòzūnzhōngyānliúguānshàngzānqiānjīngwèitóuwèiliúxīnkuángzǒuzhōngshìwēicáixièsuǒqīnānsǎnguìwèichēnchóngchóngchúncùncùnzhēnāishāngtóngxìnshùzuòchénlínshíshǔmínshānsānshuāngchǔzhēntāopéijǐnzhàngzuòjiǔfàngbáitóuyínfǎnshínánwàngshěnyìngguòshùshíjìnzhījīnchūncǎofēngguīhènyuánhuāfèixúnzhuǎnpéngyōuqiǎoqiǎoxíngyàobìngcéncényāozhuīpānyuèchíwēidènglíncuōtuófānxuégǎnzàizhīyīnquèjiǎzhāngshégāokuāzhōusòngtánliúhàohànjùnzhǐqīnyínchéngkāiqīngsōngyúnxúnyánzhēngqiànqiànjìngqīnqīnlǎngjiàncúnzhíhuángtiānshízhàolíngōngsūnréngshìxiǎnhóujǐngwèishēngqínshūxìnzhōngyuánkuògànběidòushēnwèirénqiānjǐngwènjiǔzhōuzhēnzhànxuèliújiùjūnshēngdòngzhìjīnhóngshīdìngjiějìnghuánrènjiāshìdānshājuéchéngzuòlín

显示原文内容

風疾舟中伏枕書懷三十六韻,奉呈湖南親友 feng ji zhou zhong fu zhen shu huai san shi liu yun, feng cheng hu nan qin you
作者:杜甫 du fu
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

軒轅休制律,虞舜罷彈琴。
尚錯雄鳴管,猶傷半死心。
聖賢名古邈,羈旅病年侵。
舟泊常依震,湖平早見參。
如聞馬融笛,若倚仲宣襟。
故國悲寒望,羣雲慘歲陰。
水鄉霾白屋,楓岸疊青岑。
鬱郁冬炎瘴,濛濛雨滯淫。
鼓迎非祭鬼,彈落似鴞禽。
興盡才無悶,愁來遽不禁。
生涯相汩沒,時物自蕭森。
疑惑尊中弩,淹留冠上簪。
牽裾驚魏帝,投閣爲劉歆。
狂走終奚適,微才謝所欽。
吾安藜不糝,汝貴玉爲琛。
烏幾重重縛,鶉衣寸寸針。
哀傷同庾信,述作異陳琳。
十暑岷山葛,三霜楚戶砧。
叨陪錦帳座,久放白頭吟。
反樸時難遇,忘機陸易沈。
應過數粒食,得近四知金。
春草封歸恨,源花費獨尋。
轉蓬憂悄悄,行藥病涔涔。
瘞夭追潘嶽,持危覓鄧林。
蹉跎翻學步,感激在知音。
卻假蘇張舌,高誇周宋鐔。
納流迷浩汗,峻址得嶔崟。
城府開清旭,鬆筠起碧潯。
披顏爭倩倩,逸足競駸駸。
朗鑑存愚直,皇天實照臨。
公孫仍恃險,侯景未生擒。
書信中原闊,幹戈北鬥深。
畏人千裏井,問俗九州箴。
戰血流依舊,軍聲動至今。
葛洪屍定解,許靖力還任。
家事丹砂訣,無成涕作霖。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 才 尋 倚 盡 才

漁具詩·叉魚
春溪正含綠,良夜才參半。 持矛若羽輕,列燭如星爛。 傷鱗跳密藻,碎首沈遙岸。 盡族染東流,傍人作佳玩。

三君詠·郭代公(元振)
代公實英邁,津涯浩難識。 擁兵抗矯徵,仗節歸有德。 縱橫負才智,顧盼安社稷。 流落勿重陳,懷哉爲悽惻。

樵人十詠·樵家
草木黃落時,比鄰見相喜。 門當清澗盡,屋在寒雲裏。 山棚日才下,野竈煙初起。 所謂順天民,唐堯亦如此。

樵人十詠·樵子
生自蒼崖邊,能諳白雲養。 才穿遠林去,已在孤峯上。 薪和野花束,步帶山詞唱。 日暮不歸來,柴扉有人望。

五君詠五首·李趙公嶠
李公實神敏,才華乃天授。睦親何用心,處貴不忘舊。故事遵臺閣,新詩冠宇宙。在人忠所奉,惡我誠將宥。南浦去莫歸,嗟嗟蔑孫秀。

五君詠五首·趙耿公彥昭
耿公山嶽秀,才傑心亦妙。鷙鳥峻標立,哀玉扣清調。協贊休明啓,恩華日月照。何意瑤臺雲,風吹落江徼。湘流下潯陽,灑淚一投吊。

憶平泉雜詠·憶藥欄
野人清旦起,掃雪見蘭芽。始畎春泉入,惟愁暮景斜。未抽萱草葉,才發款冬花。誰念江潭老,中宵旅夢賒。

大隱坊·趙記室俶在職無事
卑靜身後老,高動物先摧。 方圓水任器,剛勁木成灰。 大道母羣物,達人腹衆才。 時吟堯舜篇,心向無爲開。 彼隱山萬曲,我隱酒一杯。 公庭何所有,日日清風來。

潯陽三題·東林寺白蓮
東林北塘水,湛湛見底清。中生白芙蓉,菡萏三百莖。白日發光彩,清飆散芳馨。泄香銀囊破,瀉露玉盤傾。我慚塵垢眼,見此瓊瑤英。乃知紅蓮花,虛得清淨名。夏萼敷未歇,秋房結才成。夜深衆僧寢,獨起繞池行。欲收一顆子,寄向長安城。但恐出山去,人間種不生。

七愛詩·房杜二相國(玄齡、如晦)
吾愛房與杜,貧賤共聯步。脫身拋亂世,策杖歸真主。縱橫握中算,左右天下務。骯髒無敵才,磊落不世遇。美矣名公卿,魁然真宰輔。黃閣三十年,清風一萬古。鉅業照國史,大勳鎮王府。遂使後世民,至今受陶鑄。粵吾少有志,敢躡前賢路。苟得同其時,願爲執鞭豎。