文言雅韻·詩詞之美 憶在貞元歲,初登典校司。 身名...

代書詩一百韻寄微之全唐詩

dàishūshībǎiyùnwēizhī
táng·bái
  • gāoyáng

zàizhēnyuánsuìchūdēngdiǎnxiàoshēnmíngtóngshòuxīnshìyánzhīfèixíngháiliǎngshūkuángshǔniánshǎoxiánsànwèiguānbēifēndìngjīnlányántōngyàoshíguījiāoxiánfāngyǒuzhíměiyǒuyuèduōtóngshǎngbēigòngchíqiūfēngqínxiáxuějuànshūwéigāoshàngēnyōuxúnhuángtángchāngruǐhuìchóngjìngdānxiàoquànxīnjiǔxiányínduǎnshīfēngàidūnzhíshǎngxuánshīcéngmèntōngxiāowèishuāngshēngliánmiànduìgōngwǎngwǎngyóusānshěngténgténgchūjiǔkuíhánxiāozhíchéngchūndàojiāngchíshùnuǎnzhītiáoruòshānqíngcǎicuìfēngzǎnshídiǎnliǔwǎnchénàncǎoyānyuánhuāxuězhīzǎoguānghóngzhào耀yàoxīnliūwēiqīnpányánzhànshīzhǐlíngjiējuéxuǎnmíngfěndàiníngchūntàijīndiàn耀yàoshuǐfēngliúkuāduòshíshìdòuméizuòsuíhuānhuázūnzhúshèngxiāngpiāomèidòngcuìluòchāichóuchāhóngluówǎngōngfēibáizhīxián調diàoxiàoyǐnjuànchícánxuānhuásànguīānmǐngdǐngtuóyánmàozuìxiùbiānchuíchuánzhōnghóngchénsàishícéngzànbiéchùxiāngsuírěnrǎnxīngshuānghuànhuíhuánjiéhòucuīliǎngduōqǐnggàosānkǎochéngyùnqiānniánshèngtiānchéngwànjiēdāngshǎozhuàngtóngshèngmíngshíguāngjǐngjiēzhìyúnxiāoqièànkuīgōngwénzhāojiǎngxué穿chuānzháfēngháoruìruòzhuīfánzhānghuòniǎowǎngjiānshǒudiàochíbìngshòukuílóngjiànchéncháodǒngwànyánjīnglüèsāntàipíngzhōngzhēngzhuānchángzhànchēpáishèngzhènjiǎoqiānjiàngshuāngquèfēnróngwèiqiānliáoyǎnděngshuāiēnsuíjiàngmíngxiàngbáizàigāoxuǎnhuáncónghǎojuédōngyuánjūnjiànzhēng西chízàidēngduōcánshìchìchíguānbānfēnnèiwàiyóuchùsuìcānměilièyuānluánpiānzhānxièzhì姿jiǎnwēishuānglǐnliècǎixiùwēiruízhèngcuīqiánggāngchángchángzēngchí祿wèibǎoéryǎngyǒngchúèshūzhōngzàimièxiàgòujīngyànquèdāngdàoshènánguórényuàndōngtáiyuānduōdìngguóqièjiànshènxīnzàoxíngshìpíngshēngzhìzàidàojiāngxīngòngzhíyánxíngjiānwēishuǐànfānshānzàngxiǎnwèiwèimíngzhǔshìbèixìngchénxiùzāofēngzhélánfāngxiànwěiqiānjūnshìzhùnánzhīténgkǒuyīnchéngwěichuīmáosuìyōuláiyínbèijǐnzhéyǒngjiāngxièhòuchénzhōngyīnqínshàngjiǎshēngwèiquèwángcànxiàngjīngshuǐguòqīngyuánshānjīngxīnyáohàngāopèilèiduòxiàntíngbēiyuányúnchénglóuzhěnshuǐméixiāngduōràowàngquèdēnglínwǎnqīngxiāosuǒjiāngpíngmiǎoqiūmíngshuàishālěng鶿guānshèhuángmáorénjiāzhúbáiláochōngzhuóhóngbèichénchuīguǎcuīfēngguānshīshuǐànchúdànliángxiézhuìxiāngdiǎnhándēngmièsānshēngxiǎojiǎochuīlánshānjīngcōngshuāngléiniànshuíxiánxǐngchuòěrchuíshézàiyǒuzhāngchōngxīngjiànqīngxīnxiàngkuíjīnyánxiāoshuòxìngkěnlínshēnkànhuòqióngtōngwènguīdìngzhīshēnshìhuànyìngyòngdàowèixiǎngjīnjiēzàiliáodāngsuìmiǎoyǒumèngdàotiānzuòliánjīndàixíngguāijiērùnxiāoshàngxiāngsànshìzhōngzhīniànyuǎnyuánqiānbiǎnjīngshíwèibiéshūsānwǎngmíngyuèyíngkuījiùfēinándàohuānzhuīshùxīngshànlǎocǎobàngjìngānshuāiqiánshìzuózhōnghuáixiěxiàngshuíběicūnxúnnánzháifǎngxīnkōngsāoshǒuréngòngjiěbìngduōzhīyǒngniánchángjuéqiūbēiyǐnchángzuìjiācānkuángyínqiānyīn使shǐwēizhī

显示原文内容

代書詩一百韻寄微之 dai shu shi yi bai yun ji wei zhi
作者:白居易 bai ju yi
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

憶在貞元歲,初登典校司。
身名同日授,心事一言知。
肺腑都無隔,形骸兩不羈。
疏狂屬年少,閒散爲官卑。
分定金蘭契,言通藥石規。
交賢方汲汲,友直每偲偲。
有月多同賞,無杯不共持。
秋風拂琴匣,夜雪卷書帷。
高上慈恩塔,幽尋皇子陂。
唐昌玉蕊會,崇敬牡丹期。
笑勸迂辛酒,閒吟短李詩。
儒風愛敦質,佛理賞玄師。
度日曾無悶,通宵靡不爲。
雙聲聯律句,八面對宮棋。
往往遊三省,騰騰出九逵。
寒銷直城路,春到曲江池。
樹暖枝條弱,山晴彩翠奇。
峯攢石綠點,柳宛麴塵絲。
岸草煙鋪地,園花雪壓枝。
早光紅照耀,新溜碧逶迤。
幄幕侵堤布,盤筵佔地施。
徵伶皆絕藝,選伎悉名姬。
粉黛凝春態,金鈿耀水嬉。
風流誇墮髻,時世鬥啼眉。
密坐隨歡促,華尊逐勝移。
香飄歌袂動,翠落舞釵遺。
籌插紅螺碗,觥飛白玉卮。
打嫌調笑易,飲訝卷波遲。
殘席喧譁散,歸鞍酩酊騎。
酡顏烏帽側,醉袖玉鞭垂。
紫陌傳鐘鼓,紅塵塞路岐。
幾時曾暫別,何處不相隨。
荏苒星霜換,迴環節候催。
兩衙多請告,三考欲成資。
運啓千年聖,天成萬物宜。
皆當少壯日,同惜盛明時。
光景嗟虛擲,雲霄竊暗窺。
攻文朝矻矻,講學夜孜孜。
策目穿如札,鋒毫銳若錐。
繁張獲鳥網,堅守釣魚坻。
並受夔龍薦,齊陳晁董詞。
萬言經濟略,三策太平基。
中第爭無敵,專場戰不疲。
輔車排勝陣,掎角搴降旗。
雙闕紛容衛,千僚儼等衰。
恩隨紫泥降,名向白麻披。
既在高科選,還從好爵縻。
東垣君諫諍,西邑我驅馳。
再喜登烏府,多慚侍赤墀。
官班分內外,遊處遂參差。
每列鵷鸞序,偏瞻獬豸姿。
簡威霜凜冽,衣彩繡葳蕤。
正色摧強御,剛腸嫉喔咿。
常憎持祿位,不擬保妻兒。
養勇期除惡,輸忠在滅私。
下韝驚燕雀,當道懾狐狸。
南國人無怨,東臺吏不欺。
理冤多定國,切諫甚辛毗。
造次行於是,平生志在茲。
道將心共直,言與行兼危。
水暗波翻覆,山藏路險巇。
未爲明主識,已被倖臣疑。
木秀遭風折,蘭芳遇霰萎。
千鈞勢易壓,一柱力難支。
騰口因成痏,吹毛遂得疵。
憂來吟貝錦,謫去詠江蘺。
邂逅塵中遇,殷勤馬上辭。
賈生離魏闕,王粲向荊夷。
水過清源寺,山經綺季祠。
心搖漢皋珮,淚墮峴亭碑。
驛路緣雲際,城樓枕水湄。
思鄉多繞澤,望闕獨登陴。
林晚青蕭索,江平綠渺瀰。
野秋鳴蟋蟀,沙冷聚鸕鶿。
官舍黃茅屋,人家苦竹籬。
白醪充夜酌,紅粟備晨炊。
寡鶴摧風翮,鰥魚失水鬐。
暗雛啼渴旦,涼葉墜相思。
一點寒燈滅,三聲曉角吹。
藍衫經雨故,驄馬臥霜羸。
念涸誰濡沫,嫌醒自歠醨。
耳垂無伯樂,舌在有張儀。
負氣衝星劍,傾心向日葵。
金言自銷鑠,玉性肯磷緇。
伸屈須看蠖,窮通莫問龜。
定知身是患,應用道爲醫。
想子今如彼,嗟予獨在斯。
無憀當歲杪,有夢到天涯。
坐阻連襟帶,行乖接履綦。
潤銷衣上霧,香散室中芝。
念遠緣遷貶,驚時爲別離。
素書三往復,明月七盈虧。
舊裏非難到,餘歡不可追。
樹依興善老,草傍靜安衰。
前事思如昨,中懷寫向誰。
北村尋古柏,南宅訪辛夷。
此日空搔首,何人共解頤。
病多知夜永,年長覺秋悲。
不飲長如醉,加餐亦似飢。
狂吟一千字,因使寄微之。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 從 鳥 驚 南 春

贈李頎
聞君餌丹砂,甚有好顏色。 不知從今去,幾時生羽翼。 王母翳華芝,望爾崑崙側。 文螭從赤豹,萬里方一息。 悲哉世上人,甘此羶腥食。

淮海對雪贈傅靄(一作淮南對雪贈孟浩然)
朔雪落吳天,從風渡溟渤。 海樹成陽春,江沙浩明月。 興從剡溪起,思繞樑園發。 寄君郢中歌,曲罷心斷絕。

書懷寄楊郭李王判官
慣作雲林客,因成懶漫人。 吏欺從政拙,妻笑理家貧。 李郭應時望,王楊入幕頻。 從容丞相閣,知憶故園春。

初見白髮
白髮生一莖,朝來明鏡裏。 勿言一莖少,滿頭從此始。 青山方遠別,黃綬初從仕。 未料容鬢間,蹉跎忽如此。

送賈謨赴共城營田
上國羞長選,戎裝貴所從。 山田依法種,兵食及時供。 水氣詩書軟,嵐煙筆硯濃。 幾時無事擾,相見得從容。

八風從律
制律窺元化,因聲感八風。 還從萬籟起,更與五音同。 習習蘆灰上,泠泠玉管中。 氣隨時物好,響徹霽天空。 自得陰陽順,能令惠澤通。 願吹寒谷裏,從此達前蒙。

送從叔重赴海南從事
又從連帥請,還作嶺南行。 窮海何時到,孤帆累月程。 亂蟬吟暮色,哀狖落秋聲。 晚路潮波起,寒葭霧雨生。 沙埋銅柱沒,山簇瘴雲平。 念此別離苦,其如宗從情。

茅齋
從事不從事,養生非養生。 職爲尸祿本,官是受恩名。 時態已相失,歲華徒自驚。 西齋一卮酒,衰老與誰傾。

晚歸
暑服道情出,煙街薄暮還。 風清飄短袂,馬健弄連環。 水靜聞歸櫓,霞明見遠山。 過從本無事,從此涉旬間。

九日和於使君思上京親故
清晨有高會,賓從出東方。 楚俗風煙古,汀洲草木涼。 山情來遠思,菊意在重陽。 心憶華池上,從容鴛鷺行。