文言雅韻·詩詞之美 憶在貞元歲,初登典校司。 身名...

代書詩一百韻寄微之全唐詩

dàishūshībǎiyùnwēizhī
táng·bái
  • gāoyáng

zàizhēnyuánsuìchūdēngdiǎnxiàoshēnmíngtóngshòuxīnshìyánzhīfèixíngháiliǎngshūkuángshǔniánshǎoxiánsànwèiguānbēifēndìngjīnlányántōngyàoshíguījiāoxiánfāngyǒuzhíměiyǒuyuèduōtóngshǎngbēigòngchíqiūfēngqínxiáxuějuànshūwéigāoshàngēnyōuxúnhuángtángchāngruǐhuìchóngjìngdānxiàoquànxīnjiǔxiányínduǎnshīfēngàidūnzhíshǎngxuánshīcéngmèntōngxiāowèishuāngshēngliánmiànduìgōngwǎngwǎngyóusānshěngténgténgchūjiǔkuíhánxiāozhíchéngchūndàojiāngchíshùnuǎnzhītiáoruòshānqíngcǎicuìfēngzǎnshídiǎnliǔwǎnchénàncǎoyānyuánhuāxuězhīzǎoguānghóngzhào耀yàoxīnliūwēiqīnpányánzhànshīzhǐlíngjiējuéxuǎnmíngfěndàiníngchūntàijīndiàn耀yàoshuǐfēngliúkuāduòshíshìdòuméizuòsuíhuānhuázūnzhúshèngxiāngpiāomèidòngcuìluòchāichóuchāhóngluówǎngōngfēibáizhīxián調diàoxiàoyǐnjuànchícánxuānhuásànguīānmǐngdǐngtuóyánmàozuìxiùbiānchuíchuánzhōnghóngchénsàishícéngzànbiéchùxiāngsuírěnrǎnxīngshuānghuànhuíhuánjiéhòucuīliǎngduōqǐnggàosānkǎochéngyùnqiānniánshèngtiānchéngwànjiēdāngshǎozhuàngtóngshèngmíngshíguāngjǐngjiēzhìyúnxiāoqièànkuīgōngwénzhāojiǎngxué穿chuānzháfēngháoruìruòzhuīfánzhānghuòniǎowǎngjiānshǒudiàochíbìngshòukuílóngjiànchéncháodǒngwànyánjīnglüèsāntàipíngzhōngzhēngzhuānchángzhànchēpáishèngzhènjiǎoqiānjiàngshuāngquèfēnróngwèiqiānliáoyǎnděngshuāiēnsuíjiàngmíngxiàngbáizàigāoxuǎnhuáncónghǎojuédōngyuánjūnjiànzhēng西chízàidēngduōcánshìchìchíguānbānfēnnèiwàiyóuchùsuìcānměilièyuānluánpiānzhānxièzhì姿jiǎnwēishuānglǐnliècǎixiùwēiruízhèngcuīqiánggāngchángchángzēngchí祿wèibǎoéryǎngyǒngchúèshūzhōngzàimièxiàgòujīngyànquèdāngdàoshènánguórényuàndōngtáiyuānduōdìngguóqièjiànshènxīnzàoxíngshìpíngshēngzhìzàidàojiāngxīngòngzhíyánxíngjiānwēishuǐànfānshānzàngxiǎnwèiwèimíngzhǔshìbèixìngchénxiùzāofēngzhélánfāngxiànwěiqiānjūnshìzhùnánzhīténgkǒuyīnchéngwěichuīmáosuìyōuláiyínbèijǐnzhéyǒngjiāngxièhòuchénzhōngyīnqínshàngjiǎshēngwèiquèwángcànxiàngjīngshuǐguòqīngyuánshānjīngxīnyáohàngāopèilèiduòxiàntíngbēiyuányúnchénglóuzhěnshuǐméixiāngduōràowàngquèdēnglínwǎnqīngxiāosuǒjiāngpíngmiǎoqiūmíngshuàishālěng鶿guānshèhuángmáorénjiāzhúbáiláochōngzhuóhóngbèichénchuīguǎcuīfēngguānshīshuǐànchúdànliángxiézhuìxiāngdiǎnhándēngmièsānshēngxiǎojiǎochuīlánshānjīngcōngshuāngléiniànshuíxiánxǐngchuòěrchuíshézàiyǒuzhāngchōngxīngjiànqīngxīnxiàngkuíjīnyánxiāoshuòxìngkěnlínshēnkànhuòqióngtōngwènguīdìngzhīshēnshìhuànyìngyòngdàowèixiǎngjīnjiēzàiliáodāngsuìmiǎoyǒumèngdàotiānzuòliánjīndàixíngguāijiērùnxiāoshàngxiāngsànshìzhōngzhīniànyuǎnyuánqiānbiǎnjīngshíwèibiéshūsānwǎngmíngyuèyíngkuījiùfēinándàohuānzhuīshùxīngshànlǎocǎobàngjìngānshuāiqiánshìzuózhōnghuáixiěxiàngshuíběicūnxúnnánzháifǎngxīnkōngsāoshǒuréngòngjiěbìngduōzhīyǒngniánchángjuéqiūbēiyǐnchángzuìjiācānkuángyínqiānyīn使shǐwēizhī

显示原文内容

代書詩一百韻寄微之 dai shu shi yi bai yun ji wei zhi
作者:白居易 bai ju yi
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

憶在貞元歲,初登典校司。
身名同日授,心事一言知。
肺腑都無隔,形骸兩不羈。
疏狂屬年少,閒散爲官卑。
分定金蘭契,言通藥石規。
交賢方汲汲,友直每偲偲。
有月多同賞,無杯不共持。
秋風拂琴匣,夜雪卷書帷。
高上慈恩塔,幽尋皇子陂。
唐昌玉蕊會,崇敬牡丹期。
笑勸迂辛酒,閒吟短李詩。
儒風愛敦質,佛理賞玄師。
度日曾無悶,通宵靡不爲。
雙聲聯律句,八面對宮棋。
往往遊三省,騰騰出九逵。
寒銷直城路,春到曲江池。
樹暖枝條弱,山晴彩翠奇。
峯攢石綠點,柳宛麴塵絲。
岸草煙鋪地,園花雪壓枝。
早光紅照耀,新溜碧逶迤。
幄幕侵堤布,盤筵佔地施。
徵伶皆絕藝,選伎悉名姬。
粉黛凝春態,金鈿耀水嬉。
風流誇墮髻,時世鬥啼眉。
密坐隨歡促,華尊逐勝移。
香飄歌袂動,翠落舞釵遺。
籌插紅螺碗,觥飛白玉卮。
打嫌調笑易,飲訝卷波遲。
殘席喧譁散,歸鞍酩酊騎。
酡顏烏帽側,醉袖玉鞭垂。
紫陌傳鐘鼓,紅塵塞路岐。
幾時曾暫別,何處不相隨。
荏苒星霜換,迴環節候催。
兩衙多請告,三考欲成資。
運啓千年聖,天成萬物宜。
皆當少壯日,同惜盛明時。
光景嗟虛擲,雲霄竊暗窺。
攻文朝矻矻,講學夜孜孜。
策目穿如札,鋒毫銳若錐。
繁張獲鳥網,堅守釣魚坻。
並受夔龍薦,齊陳晁董詞。
萬言經濟略,三策太平基。
中第爭無敵,專場戰不疲。
輔車排勝陣,掎角搴降旗。
雙闕紛容衛,千僚儼等衰。
恩隨紫泥降,名向白麻披。
既在高科選,還從好爵縻。
東垣君諫諍,西邑我驅馳。
再喜登烏府,多慚侍赤墀。
官班分內外,遊處遂參差。
每列鵷鸞序,偏瞻獬豸姿。
簡威霜凜冽,衣彩繡葳蕤。
正色摧強御,剛腸嫉喔咿。
常憎持祿位,不擬保妻兒。
養勇期除惡,輸忠在滅私。
下韝驚燕雀,當道懾狐狸。
南國人無怨,東臺吏不欺。
理冤多定國,切諫甚辛毗。
造次行於是,平生志在茲。
道將心共直,言與行兼危。
水暗波翻覆,山藏路險巇。
未爲明主識,已被倖臣疑。
木秀遭風折,蘭芳遇霰萎。
千鈞勢易壓,一柱力難支。
騰口因成痏,吹毛遂得疵。
憂來吟貝錦,謫去詠江蘺。
邂逅塵中遇,殷勤馬上辭。
賈生離魏闕,王粲向荊夷。
水過清源寺,山經綺季祠。
心搖漢皋珮,淚墮峴亭碑。
驛路緣雲際,城樓枕水湄。
思鄉多繞澤,望闕獨登陴。
林晚青蕭索,江平綠渺瀰。
野秋鳴蟋蟀,沙冷聚鸕鶿。
官舍黃茅屋,人家苦竹籬。
白醪充夜酌,紅粟備晨炊。
寡鶴摧風翮,鰥魚失水鬐。
暗雛啼渴旦,涼葉墜相思。
一點寒燈滅,三聲曉角吹。
藍衫經雨故,驄馬臥霜羸。
念涸誰濡沫,嫌醒自歠醨。
耳垂無伯樂,舌在有張儀。
負氣衝星劍,傾心向日葵。
金言自銷鑠,玉性肯磷緇。
伸屈須看蠖,窮通莫問龜。
定知身是患,應用道爲醫。
想子今如彼,嗟予獨在斯。
無憀當歲杪,有夢到天涯。
坐阻連襟帶,行乖接履綦。
潤銷衣上霧,香散室中芝。
念遠緣遷貶,驚時爲別離。
素書三往復,明月七盈虧。
舊裏非難到,餘歡不可追。
樹依興善老,草傍靜安衰。
前事思如昨,中懷寫向誰。
北村尋古柏,南宅訪辛夷。
此日空搔首,何人共解頤。
病多知夜永,年長覺秋悲。
不飲長如醉,加餐亦似飢。
狂吟一千字,因使寄微之。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 霜 花 少 與 水

亞夫碎玉鬥(一作裴次元詩)
雄謀竟不決,寶玉終不愛。 倏爾霜刃揮,颯然春冰碎。 飛光動旗幟,散響驚環珮。 霜灑繡障前,星流錦筵內。 圖王業已失,爲虜言空悔。 獨有青史中,英風觀千載。

入朝遇雪
霜鬢持霜簡,朝天向雪天。 玉階初辨色,瓊樹乍相鮮。 密翳空難曙,盈徵瑞不愆。 誰爲洛陽客,是日更高眠。

書無相道人庵
造化太茫茫,端居紫石房。 心遺無句句,頂處有霜霜。 白鹿眠枯葉,清泉灑毳囊。 寄言疑未決,須道雪溪旁。

賦得亞父碎玉鬥
雄謀竟不決,寶玉將何愛。 倏爾霜刃揮,颯然春冰碎。 飛光動旗幟,散響驚環珮。 霜濃繡帳前,星流錦筵內。 圖王業已失,爲虜言空悔。 獨有青史中,英風冠千載。

州民自言巴土冬溼且多陰晦今茲晴朗苦…因示寮吏
雨霜以成歲,看舊感前聞。愛景隨朝日,凝陰積暮雲。□□□□□,忘言酒暫醺。□□□□□,□□□□□。

詠竹五首
寒飛千尺玉,清灑一林霜。 縱是塵心重,相看亦頓忘。 矯矯凌雲姿,風生龍夜吼。 霜雪不知年,真吾歲寒友。 霜幹寒如玉,風枝響似琴。 瀟湘一夜雨,滴碎客中心。 葉落根偏固,心虛節更高。 一林寒吹髮,清夜伴松濤。 淇澳春雲碧,瀟湘夜雨寒。 虛窗人靜聽,颯颯響琅玕。

太湖秋夕
水宿煙雨寒,洞庭霜落微。月明移舟去,夜靜魂夢歸。暗覺海風度,蕭蕭聞雁飛。

東峯亭各賦一物得臨軒桂
青青芳桂樹,幽陰在庭軒。 向日陰還合,從風葉乍翻。 共看霜雪後,終不變涼暄。


花發炎景中,芳春獨能久。 因風任開落,向日無先後。 若待秋霜來,蘭蓀共何有。

城西竹園送裴佶王達
葳蕤凌風竹,寂寞離人觴。 愴懷非外至,沉鬱自中腸。 遠行從此始,別袂重悽霜。