文言雅韻·詩詞之美 憶在貞元歲,初登典校司。 身名...

代書詩一百韻寄微之全唐詩

dàishūshībǎiyùnwēizhī
táng·bái
  • gāoyáng

zàizhēnyuánsuìchūdēngdiǎnxiàoshēnmíngtóngshòuxīnshìyánzhīfèixíngháiliǎngshūkuángshǔniánshǎoxiánsànwèiguānbēifēndìngjīnlányántōngyàoshíguījiāoxiánfāngyǒuzhíměiyǒuyuèduōtóngshǎngbēigòngchíqiūfēngqínxiáxuějuànshūwéigāoshàngēnyōuxúnhuángtángchāngruǐhuìchóngjìngdānxiàoquànxīnjiǔxiányínduǎnshīfēngàidūnzhíshǎngxuánshīcéngmèntōngxiāowèishuāngshēngliánmiànduìgōngwǎngwǎngyóusānshěngténgténgchūjiǔkuíhánxiāozhíchéngchūndàojiāngchíshùnuǎnzhītiáoruòshānqíngcǎicuìfēngzǎnshídiǎnliǔwǎnchénàncǎoyānyuánhuāxuězhīzǎoguānghóngzhào耀yàoxīnliūwēiqīnpányánzhànshīzhǐlíngjiējuéxuǎnmíngfěndàiníngchūntàijīndiàn耀yàoshuǐfēngliúkuāduòshíshìdòuméizuòsuíhuānhuázūnzhúshèngxiāngpiāomèidòngcuìluòchāichóuchāhóngluówǎngōngfēibáizhīxián調diàoxiàoyǐnjuànchícánxuānhuásànguīānmǐngdǐngtuóyánmàozuìxiùbiānchuíchuánzhōnghóngchénsàishícéngzànbiéchùxiāngsuírěnrǎnxīngshuānghuànhuíhuánjiéhòucuīliǎngduōqǐnggàosānkǎochéngyùnqiānniánshèngtiānchéngwànjiēdāngshǎozhuàngtóngshèngmíngshíguāngjǐngjiēzhìyúnxiāoqièànkuīgōngwénzhāojiǎngxué穿chuānzháfēngháoruìruòzhuīfánzhānghuòniǎowǎngjiānshǒudiàochíbìngshòukuílóngjiànchéncháodǒngwànyánjīnglüèsāntàipíngzhōngzhēngzhuānchángzhànchēpáishèngzhènjiǎoqiānjiàngshuāngquèfēnróngwèiqiānliáoyǎnděngshuāiēnsuíjiàngmíngxiàngbáizàigāoxuǎnhuáncónghǎojuédōngyuánjūnjiànzhēng西chízàidēngduōcánshìchìchíguānbānfēnnèiwàiyóuchùsuìcānměilièyuānluánpiānzhānxièzhì姿jiǎnwēishuānglǐnliècǎixiùwēiruízhèngcuīqiánggāngchángchángzēngchí祿wèibǎoéryǎngyǒngchúèshūzhōngzàimièxiàgòujīngyànquèdāngdàoshènánguórényuàndōngtáiyuānduōdìngguóqièjiànshènxīnzàoxíngshìpíngshēngzhìzàidàojiāngxīngòngzhíyánxíngjiānwēishuǐànfānshānzàngxiǎnwèiwèimíngzhǔshìbèixìngchénxiùzāofēngzhélánfāngxiànwěiqiānjūnshìzhùnánzhīténgkǒuyīnchéngwěichuīmáosuìyōuláiyínbèijǐnzhéyǒngjiāngxièhòuchénzhōngyīnqínshàngjiǎshēngwèiquèwángcànxiàngjīngshuǐguòqīngyuánshānjīngxīnyáohàngāopèilèiduòxiàntíngbēiyuányúnchénglóuzhěnshuǐméixiāngduōràowàngquèdēnglínwǎnqīngxiāosuǒjiāngpíngmiǎoqiūmíngshuàishālěng鶿guānshèhuángmáorénjiāzhúbáiláochōngzhuóhóngbèichénchuīguǎcuīfēngguānshīshuǐànchúdànliángxiézhuìxiāngdiǎnhándēngmièsānshēngxiǎojiǎochuīlánshānjīngcōngshuāngléiniànshuíxiánxǐngchuòěrchuíshézàiyǒuzhāngchōngxīngjiànqīngxīnxiàngkuíjīnyánxiāoshuòxìngkěnlínshēnkànhuòqióngtōngwènguīdìngzhīshēnshìhuànyìngyòngdàowèixiǎngjīnjiēzàiliáodāngsuìmiǎoyǒumèngdàotiānzuòliánjīndàixíngguāijiērùnxiāoshàngxiāngsànshìzhōngzhīniànyuǎnyuánqiānbiǎnjīngshíwèibiéshūsānwǎngmíngyuèyíngkuījiùfēinándàohuānzhuīshùxīngshànlǎocǎobàngjìngānshuāiqiánshìzuózhōnghuáixiěxiàngshuíběicūnxúnnánzháifǎngxīnkōngsāoshǒuréngòngjiěbìngduōzhīyǒngniánchángjuéqiūbēiyǐnchángzuìjiācānkuángyínqiānyīn使shǐwēizhī

显示原文内容

代書詩一百韻寄微之 dai shu shi yi bai yun ji wei zhi
作者:白居易 bai ju yi
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

憶在貞元歲,初登典校司。
身名同日授,心事一言知。
肺腑都無隔,形骸兩不羈。
疏狂屬年少,閒散爲官卑。
分定金蘭契,言通藥石規。
交賢方汲汲,友直每偲偲。
有月多同賞,無杯不共持。
秋風拂琴匣,夜雪卷書帷。
高上慈恩塔,幽尋皇子陂。
唐昌玉蕊會,崇敬牡丹期。
笑勸迂辛酒,閒吟短李詩。
儒風愛敦質,佛理賞玄師。
度日曾無悶,通宵靡不爲。
雙聲聯律句,八面對宮棋。
往往遊三省,騰騰出九逵。
寒銷直城路,春到曲江池。
樹暖枝條弱,山晴彩翠奇。
峯攢石綠點,柳宛麴塵絲。
岸草煙鋪地,園花雪壓枝。
早光紅照耀,新溜碧逶迤。
幄幕侵堤布,盤筵佔地施。
徵伶皆絕藝,選伎悉名姬。
粉黛凝春態,金鈿耀水嬉。
風流誇墮髻,時世鬥啼眉。
密坐隨歡促,華尊逐勝移。
香飄歌袂動,翠落舞釵遺。
籌插紅螺碗,觥飛白玉卮。
打嫌調笑易,飲訝卷波遲。
殘席喧譁散,歸鞍酩酊騎。
酡顏烏帽側,醉袖玉鞭垂。
紫陌傳鐘鼓,紅塵塞路岐。
幾時曾暫別,何處不相隨。
荏苒星霜換,迴環節候催。
兩衙多請告,三考欲成資。
運啓千年聖,天成萬物宜。
皆當少壯日,同惜盛明時。
光景嗟虛擲,雲霄竊暗窺。
攻文朝矻矻,講學夜孜孜。
策目穿如札,鋒毫銳若錐。
繁張獲鳥網,堅守釣魚坻。
並受夔龍薦,齊陳晁董詞。
萬言經濟略,三策太平基。
中第爭無敵,專場戰不疲。
輔車排勝陣,掎角搴降旗。
雙闕紛容衛,千僚儼等衰。
恩隨紫泥降,名向白麻披。
既在高科選,還從好爵縻。
東垣君諫諍,西邑我驅馳。
再喜登烏府,多慚侍赤墀。
官班分內外,遊處遂參差。
每列鵷鸞序,偏瞻獬豸姿。
簡威霜凜冽,衣彩繡葳蕤。
正色摧強御,剛腸嫉喔咿。
常憎持祿位,不擬保妻兒。
養勇期除惡,輸忠在滅私。
下韝驚燕雀,當道懾狐狸。
南國人無怨,東臺吏不欺。
理冤多定國,切諫甚辛毗。
造次行於是,平生志在茲。
道將心共直,言與行兼危。
水暗波翻覆,山藏路險巇。
未爲明主識,已被倖臣疑。
木秀遭風折,蘭芳遇霰萎。
千鈞勢易壓,一柱力難支。
騰口因成痏,吹毛遂得疵。
憂來吟貝錦,謫去詠江蘺。
邂逅塵中遇,殷勤馬上辭。
賈生離魏闕,王粲向荊夷。
水過清源寺,山經綺季祠。
心搖漢皋珮,淚墮峴亭碑。
驛路緣雲際,城樓枕水湄。
思鄉多繞澤,望闕獨登陴。
林晚青蕭索,江平綠渺瀰。
野秋鳴蟋蟀,沙冷聚鸕鶿。
官舍黃茅屋,人家苦竹籬。
白醪充夜酌,紅粟備晨炊。
寡鶴摧風翮,鰥魚失水鬐。
暗雛啼渴旦,涼葉墜相思。
一點寒燈滅,三聲曉角吹。
藍衫經雨故,驄馬臥霜羸。
念涸誰濡沫,嫌醒自歠醨。
耳垂無伯樂,舌在有張儀。
負氣衝星劍,傾心向日葵。
金言自銷鑠,玉性肯磷緇。
伸屈須看蠖,窮通莫問龜。
定知身是患,應用道爲醫。
想子今如彼,嗟予獨在斯。
無憀當歲杪,有夢到天涯。
坐阻連襟帶,行乖接履綦。
潤銷衣上霧,香散室中芝。
念遠緣遷貶,驚時爲別離。
素書三往復,明月七盈虧。
舊裏非難到,餘歡不可追。
樹依興善老,草傍靜安衰。
前事思如昨,中懷寫向誰。
北村尋古柏,南宅訪辛夷。
此日空搔首,何人共解頤。
病多知夜永,年長覺秋悲。
不飲長如醉,加餐亦似飢。
狂吟一千字,因使寄微之。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 當 妻 明 醉 勝

飲酒二十首·其二
積善雲有報,夷叔在西山。 善惡苟不應,何事空立言! 九十行帶索,飢寒況當年。 不賴固窮節,百世當誰傳。

贈封御史入臺
故事推三獨,茲辰對兩闈。 夕鴉共鳴舞,屈草接芳菲。 盛府持清橐,殊章動繡衣。 風連臺閣起,霜就簡書飛。 凜凜當朝色,行行滿路威。 惟當擊隼去,復睹落雕歸。

與楊十二巨源、盧十九經濟同遊大安亭各賦…探得鬆石
片石與孤鬆,曾經物外逢。 月臨棲鶴影,雲抱老人峯。 蜀客君當問,秦官我舊封。 積膏當琥珀,新劫長芙蓉。 待補蒼蒼去,樛柯早變龍。

天官崔侍郎夫人吳氏輓歌
寵服當年盛,芳魂此地窮。 劍飛龍匣在,人去鵲巢空。 簟愴孤生竹,琴哀半死桐。 唯當青史上,千載仰嬪風。

古遠行
悠悠遠行者,羈獨當時思。 道與日月長,人無茅舍期。 出門萬里心,誰不傷別離。 縱遠當白髮,歲月悲今時。 何況異形容,安須與爾悲。。

寄唁張喬喻坦之
何事盡參差,惜哉吾子詩。 日令銷此道,天亦負明時。 有路當重振,無門即不知。 何當見堯日,相與啜澆漓。

遙賦義興潛泉
見說靈泉好,潺湲興莫窮。誰當秋霽後,獨聽月明中。濺石苔花潤,隨流木葉紅。何當化霖雨,濟物顯殊功。

贈宣城麋明府
天下爲官者,無君一軸詩。數聯同我得,當代遇誰知?年齒吟將老,生涯說可悲。何當拋手板,鄰隱過危時。

雜詩·人生無根蒂
人生無根蒂,飄如陌上塵。 分散逐風轉,此已非常身。 落地爲兄弟,何必骨肉親! 得歡當作樂,鬥酒聚比鄰。 盛年不重來,一日難再晨。 及時當勉勵,歲月不待人。

飲酒二十首·其一十二
長公曾一仕,壯節忽失時。 杜門不復出,終身與世辭。 仲理歸大澤,高風始在茲。 一往便當已,何爲復狐疑! 去去當奚道,世俗久相欺。 擺落悠悠談,請從餘所之。