文言雅韻·詩詞之美 憶在貞元歲,初登典校司。 身名...

代書詩一百韻寄微之全唐詩

dàishūshībǎiyùnwēizhī
táng·bái
  • gāoyáng

zàizhēnyuánsuìchūdēngdiǎnxiàoshēnmíngtóngshòuxīnshìyánzhīfèixíngháiliǎngshūkuángshǔniánshǎoxiánsànwèiguānbēifēndìngjīnlányántōngyàoshíguījiāoxiánfāngyǒuzhíměiyǒuyuèduōtóngshǎngbēigòngchíqiūfēngqínxiáxuějuànshūwéigāoshàngēnyōuxúnhuángtángchāngruǐhuìchóngjìngdānxiàoquànxīnjiǔxiányínduǎnshīfēngàidūnzhíshǎngxuánshīcéngmèntōngxiāowèishuāngshēngliánmiànduìgōngwǎngwǎngyóusānshěngténgténgchūjiǔkuíhánxiāozhíchéngchūndàojiāngchíshùnuǎnzhītiáoruòshānqíngcǎicuìfēngzǎnshídiǎnliǔwǎnchénàncǎoyānyuánhuāxuězhīzǎoguānghóngzhào耀yàoxīnliūwēiqīnpányánzhànshīzhǐlíngjiējuéxuǎnmíngfěndàiníngchūntàijīndiàn耀yàoshuǐfēngliúkuāduòshíshìdòuméizuòsuíhuānhuázūnzhúshèngxiāngpiāomèidòngcuìluòchāichóuchāhóngluówǎngōngfēibáizhīxián調diàoxiàoyǐnjuànchícánxuānhuásànguīānmǐngdǐngtuóyánmàozuìxiùbiānchuíchuánzhōnghóngchénsàishícéngzànbiéchùxiāngsuírěnrǎnxīngshuānghuànhuíhuánjiéhòucuīliǎngduōqǐnggàosānkǎochéngyùnqiānniánshèngtiānchéngwànjiēdāngshǎozhuàngtóngshèngmíngshíguāngjǐngjiēzhìyúnxiāoqièànkuīgōngwénzhāojiǎngxué穿chuānzháfēngháoruìruòzhuīfánzhānghuòniǎowǎngjiānshǒudiàochíbìngshòukuílóngjiànchéncháodǒngwànyánjīnglüèsāntàipíngzhōngzhēngzhuānchángzhànchēpáishèngzhènjiǎoqiānjiàngshuāngquèfēnróngwèiqiānliáoyǎnděngshuāiēnsuíjiàngmíngxiàngbáizàigāoxuǎnhuáncónghǎojuédōngyuánjūnjiànzhēng西chízàidēngduōcánshìchìchíguānbānfēnnèiwàiyóuchùsuìcānměilièyuānluánpiānzhānxièzhì姿jiǎnwēishuānglǐnliècǎixiùwēiruízhèngcuīqiánggāngchángchángzēngchí祿wèibǎoéryǎngyǒngchúèshūzhōngzàimièxiàgòujīngyànquèdāngdàoshènánguórényuàndōngtáiyuānduōdìngguóqièjiànshènxīnzàoxíngshìpíngshēngzhìzàidàojiāngxīngòngzhíyánxíngjiānwēishuǐànfānshānzàngxiǎnwèiwèimíngzhǔshìbèixìngchénxiùzāofēngzhélánfāngxiànwěiqiānjūnshìzhùnánzhīténgkǒuyīnchéngwěichuīmáosuìyōuláiyínbèijǐnzhéyǒngjiāngxièhòuchénzhōngyīnqínshàngjiǎshēngwèiquèwángcànxiàngjīngshuǐguòqīngyuánshānjīngxīnyáohàngāopèilèiduòxiàntíngbēiyuányúnchénglóuzhěnshuǐméixiāngduōràowàngquèdēnglínwǎnqīngxiāosuǒjiāngpíngmiǎoqiūmíngshuàishālěng鶿guānshèhuángmáorénjiāzhúbáiláochōngzhuóhóngbèichénchuīguǎcuīfēngguānshīshuǐànchúdànliángxiézhuìxiāngdiǎnhándēngmièsānshēngxiǎojiǎochuīlánshānjīngcōngshuāngléiniànshuíxiánxǐngchuòěrchuíshézàiyǒuzhāngchōngxīngjiànqīngxīnxiàngkuíjīnyánxiāoshuòxìngkěnlínshēnkànhuòqióngtōngwènguīdìngzhīshēnshìhuànyìngyòngdàowèixiǎngjīnjiēzàiliáodāngsuìmiǎoyǒumèngdàotiānzuòliánjīndàixíngguāijiērùnxiāoshàngxiāngsànshìzhōngzhīniànyuǎnyuánqiānbiǎnjīngshíwèibiéshūsānwǎngmíngyuèyíngkuījiùfēinándàohuānzhuīshùxīngshànlǎocǎobàngjìngānshuāiqiánshìzuózhōnghuáixiěxiàngshuíběicūnxúnnánzháifǎngxīnkōngsāoshǒuréngòngjiěbìngduōzhīyǒngniánchángjuéqiūbēiyǐnchángzuìjiācānkuángyínqiānyīn使shǐwēizhī

显示原文内容

代書詩一百韻寄微之 dai shu shi yi bai yun ji wei zhi
作者:白居易 bai ju yi
体裁:
朝代:唐
收藏:《全唐詩》

憶在貞元歲,初登典校司。
身名同日授,心事一言知。
肺腑都無隔,形骸兩不羈。
疏狂屬年少,閒散爲官卑。
分定金蘭契,言通藥石規。
交賢方汲汲,友直每偲偲。
有月多同賞,無杯不共持。
秋風拂琴匣,夜雪卷書帷。
高上慈恩塔,幽尋皇子陂。
唐昌玉蕊會,崇敬牡丹期。
笑勸迂辛酒,閒吟短李詩。
儒風愛敦質,佛理賞玄師。
度日曾無悶,通宵靡不爲。
雙聲聯律句,八面對宮棋。
往往遊三省,騰騰出九逵。
寒銷直城路,春到曲江池。
樹暖枝條弱,山晴彩翠奇。
峯攢石綠點,柳宛麴塵絲。
岸草煙鋪地,園花雪壓枝。
早光紅照耀,新溜碧逶迤。
幄幕侵堤布,盤筵佔地施。
徵伶皆絕藝,選伎悉名姬。
粉黛凝春態,金鈿耀水嬉。
風流誇墮髻,時世鬥啼眉。
密坐隨歡促,華尊逐勝移。
香飄歌袂動,翠落舞釵遺。
籌插紅螺碗,觥飛白玉卮。
打嫌調笑易,飲訝卷波遲。
殘席喧譁散,歸鞍酩酊騎。
酡顏烏帽側,醉袖玉鞭垂。
紫陌傳鐘鼓,紅塵塞路岐。
幾時曾暫別,何處不相隨。
荏苒星霜換,迴環節候催。
兩衙多請告,三考欲成資。
運啓千年聖,天成萬物宜。
皆當少壯日,同惜盛明時。
光景嗟虛擲,雲霄竊暗窺。
攻文朝矻矻,講學夜孜孜。
策目穿如札,鋒毫銳若錐。
繁張獲鳥網,堅守釣魚坻。
並受夔龍薦,齊陳晁董詞。
萬言經濟略,三策太平基。
中第爭無敵,專場戰不疲。
輔車排勝陣,掎角搴降旗。
雙闕紛容衛,千僚儼等衰。
恩隨紫泥降,名向白麻披。
既在高科選,還從好爵縻。
東垣君諫諍,西邑我驅馳。
再喜登烏府,多慚侍赤墀。
官班分內外,遊處遂參差。
每列鵷鸞序,偏瞻獬豸姿。
簡威霜凜冽,衣彩繡葳蕤。
正色摧強御,剛腸嫉喔咿。
常憎持祿位,不擬保妻兒。
養勇期除惡,輸忠在滅私。
下韝驚燕雀,當道懾狐狸。
南國人無怨,東臺吏不欺。
理冤多定國,切諫甚辛毗。
造次行於是,平生志在茲。
道將心共直,言與行兼危。
水暗波翻覆,山藏路險巇。
未爲明主識,已被倖臣疑。
木秀遭風折,蘭芳遇霰萎。
千鈞勢易壓,一柱力難支。
騰口因成痏,吹毛遂得疵。
憂來吟貝錦,謫去詠江蘺。
邂逅塵中遇,殷勤馬上辭。
賈生離魏闕,王粲向荊夷。
水過清源寺,山經綺季祠。
心搖漢皋珮,淚墮峴亭碑。
驛路緣雲際,城樓枕水湄。
思鄉多繞澤,望闕獨登陴。
林晚青蕭索,江平綠渺瀰。
野秋鳴蟋蟀,沙冷聚鸕鶿。
官舍黃茅屋,人家苦竹籬。
白醪充夜酌,紅粟備晨炊。
寡鶴摧風翮,鰥魚失水鬐。
暗雛啼渴旦,涼葉墜相思。
一點寒燈滅,三聲曉角吹。
藍衫經雨故,驄馬臥霜羸。
念涸誰濡沫,嫌醒自歠醨。
耳垂無伯樂,舌在有張儀。
負氣衝星劍,傾心向日葵。
金言自銷鑠,玉性肯磷緇。
伸屈須看蠖,窮通莫問龜。
定知身是患,應用道爲醫。
想子今如彼,嗟予獨在斯。
無憀當歲杪,有夢到天涯。
坐阻連襟帶,行乖接履綦。
潤銷衣上霧,香散室中芝。
念遠緣遷貶,驚時爲別離。
素書三往復,明月七盈虧。
舊裏非難到,餘歡不可追。
樹依興善老,草傍靜安衰。
前事思如昨,中懷寫向誰。
北村尋古柏,南宅訪辛夷。
此日空搔首,何人共解頤。
病多知夜永,年長覺秋悲。
不飲長如醉,加餐亦似飢。
狂吟一千字,因使寄微之。

注音与错别字修改日志

評論&留言

推荐 曲江 無 枝 壓 樓

雜曲歌辭·長安少年行十首
金紫少年郎,繞街鞍馬光。身從左中尉,官屬右春坊。剗戴揚州帽,重薰異國香。垂鞭踏青草,來去杏園芳。追逐輕薄伴,閒遊不着緋。長攏出獵馬,數換打球衣。曉日尋花去,春風帶酒歸。青樓無晝夜,歌舞歇時稀。日高春睡足,帖馬賞年華。倒插銀魚袋,行隨金犢車。還攜新市酒,遠醉曲江花。幾度歸侵黑,金吾送到家。好勝耽長行,天明燭滿樓。留人看獨腳,賭馬換偏頭。樂奏曾無歇,杯巡不暫休。時時遙冷笑,怪客有春愁。遨遊攜豔妓,裝束似男兒。杯酒逢花住,笙歌簇馬吹。鶯聲催曲急,春色訝歸遲。不以聞街鼓,華筵待月移。賞春惟逐勝,大宅可曾歸。不樂還逃席,多狂慣衩衣。歌人踏月起,語燕捲簾飛。好婦惟相妒,倡樓不醉稀。戟門連日閉,苦飲惜殘春。開瑣通新客,教姬屈醉人。請歌牽白馬,自舞踏紅茵。時輩皆相許,平生不負身。新年高殿上,始見有光輝。玉雁排方帶,金鵝立仗衣。酒深和碗賜,馬疾打珂飛。朝下人爭看,香街意氣歸。遊市慵騎馬,隨姬入坐車。樓邊聽歌吹,簾外市釵花。樂眼從人鬧,歸心畏日斜。蒼頭來去報,飲伴到倡家。小婦教鸚鵡,頭邊喚醉醒。犬嬌眠玉簟,鷹掣撼金鈴。碧地攢花障,紅泥待客亭。雖然長按曲,不飲不曾聽。